สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA

เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี 2554 ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญในการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transactions) หรือ ธุรกรรมออนไลน์ ภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และ พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562

ETDA มีวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อรองรับาการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าเทียมกันกับสถานการณ์โลก

เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากชุดข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทำบัญชีชุดข้อมูลเพื่อเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณะขึ้นในเว็บไซต์นี้ กรณีผู้ใช้บริการพบปัญหาจากการใช้งานสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]