พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: HTML แท็ค: มาตรฐาน ETDA Recomendation ขมธอ. 25-2563 Message Standard for Academic Transcript ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรบในประมาลผลการศึกษา

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).