พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: Core Component Specification for Data Interoperability มาตรฐาน ข้อเสนอแนะมาตรฐาน ข้อกำหนดทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมสำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).