You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

ข้อมูลใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของ Subordinate CA (Subordinate CA Certificate)

ข้อมูลใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของ Subordinate CA (Subordinate CA Certificate)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีรายการใหม่
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ระบบ NRCA
* รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
Text with Binary Encoding
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ไฟล์
URL https://nrca.go.th/content/issue-cert.html
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 24 กันยายน 3100
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 27 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 พฤษภาคม 2565