You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

ขมธอ. 31-2565 การมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Delegation of Authority)

อธิบายภาพรวมของการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการมอบอำนาจ การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของการมอบอำนาจ หลักฐานของการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสนับสนุนของการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องมาใช้กับการมอบอำนาจทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการมอบอำนาจในรูปแบบกระดาษ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารข้อเสนอแนะมาตรฐาน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ตามรอบการทบทวน หรือมีการปรับปรุงตามความเหมาะสมกับการดำเนินการ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับ ETDA Recommendation (ER)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
เล่ม
URL https://www.etda.or.th/getattachment/df2c4bd2-1e30-40ce-95d6-38339120c669/ขมธอ-31-2565.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 29 กันยายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กันยายน 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar Siriphan Wichaidit
สร้างในระบบเมื่อ 25 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 14 กรกฎาคม 2566