You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

ขมธอ. 33-2566 การประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Time-Stamping)

อธิบายคำศัพท์ กระบวนการ และกรณีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (electronic time-stamping) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประทับเวลาอิเล็กทรอนิกส์มีความเข้าใจตรงกัน รวมทั้งกำหนดแนวทางในการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติของผู้ให้บริการประทับเวลา (time-stamping authority: TSA) เพื่อให้การให้บริการประทับเวลาของ TSA ในประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารข้อเสนอแนะมาตรฐาน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ตามรอบการทบทวน หรือมีการปรับปรุงตามความเหมาะสมกับการดำเนินการ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับ ETDA Recommendation (ER)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไ่ม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
เล่ม
URL https://www.etda.or.th/getattachment/a1dcde9d-6f20-4503-a295-e80235b5e8f3/ขมธอ-33-2566.aspx
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 24 มกราคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 24 มกราคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar Siriphan Wichaidit
สร้างในระบบเมื่อ 25 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 14 กรกฎาคม 2566