แบบคำขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

แบบฟอร์มสำหรับผู้ประสงค์จะยื่นคำขอรับบริการตรวจประเมินเพื่อรับรองในการส่งข้อมูลที่จำเป็ฯให้กับสำนักงาน เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอรับการตรวจประเมิน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
ตามรอบการทบทวน หรือมีการปรับปรุงตามความเหมาะสมกับการดำเนินการ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา แบบคำขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล GNU Free Documentation License
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ระบบให้บริการ
URL https://standard.etda.or.th/serviceprovider/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มกราคม 3106
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar Vorachat Kaveevorasart
สร้างในระบบเมื่อ 27 พฤษภาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 พฤษภาคม 2565